# ردیفهای_پایه_فهرست_بها

فرمول نویسی و مدل سازی کاربرگ در اکسل Formula in Worksheet Excel

              بـــرگ ریـــز مــتـره      IF(P21>0;COUNTIF(P$20:P21;">0");T(""))   ردیف      فهرست بها رشته      شــرح  عملیات و جزئیات کار Description     تعداد مشابه NO     ابـــــعـــــاد  Dimension     طول  Length     عرض  Width     ارتفاع Height  وزن Weight     طول ـ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 197 بازدید