مطالبی دیگر از وبلاگها : چند رابطه ریاضی برای مهندسین کنترل پروژه و .....

----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

بنام خداوند جان آفرین                   حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد

 

سلام بر همه مهربانان

 

چند رابطه ریاضی ساده برای مهندسین مکانیک سیالات

http://saaidsamiei.blogfa.com/post-163.aspx

 

از آنجائیکه بعضی وقتها ، در زمانهای بحرانی انجام کارها ، اشتباهات بسیار فاحشی در محاسبات سیالات و یا تاسیسات ، اتفاق می افتد ، چند رابطه ساده ریاضی در اینخصوص تقدیم علاقه مندان می گردد . شایان ذکر است ، این نکات ریاضی در قالب مثال ارائه می گردند :  

1-     اگر شیر A  استخری را در X  ساعت و شیر B همان استخر را در Y  ساعت و شیر C همان استخر را در Z  ساعت ، پرکند . اگر سه شیر با هم باز باشند ، آن استخر در مدت زمان  N  ساعت پر می شود که از رابطه زیر بدست می آید :

N= (X.Y.Z ) / ( X.Y + X.Z + Y.Z)

 

2-     اگر شیر A  استخری را در X  ساعت پر کند و شیر تخلیه B همان استخر پر از آب را در Y  ساعت تخلیه کند و هر دو را با هم باز کنیم ، استخر در مدت زمان  N ساعت پر می شود ( البته در صورتیکه دبی شیر A  یا همان ورودی بیشتر از شیر B باشد )  . N  از رابطه زیر بدست می آید :

N= (X.Y) / ( Y – X )

 

3-     اگر شیر A  استخری را در X  ساعت پر کند و شیر B همان استخر را در Y  ساعت پر کند و شیر C همان استخر را در Z  ساعت ، تخلیه کند . اگر سه شیر با هم باز باشند ، آن استخر در مدت زمان  N  ساعت پر می شود که از رابطه زیر بدست می آید :

N= (X.Y.Z ) / ( X.Z + Y.Z - X.Y)

 

4-     اگر   n شیر آب هر کدام به تنهایی در a1 ساعت ، a2 ساعت و ..... و an ساعت ، یک استخر را پر کنند ، اگر تمام شیرها باز باشد ، آن استخر در مدت N  ساعت پر می شود که از رابطه زیر بدست می آید :

N={1/[(1/a1)+(1/a2)+(1/a3)+……….+ (1/an)]}

 

----------------------------------------------

بنام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد

 

سلام بر همه مهربانان

http://saaidsamiei.blogfa.com/post-162.aspx

چند رابطه ریاضی برای مهندسین فروش و حسابداران شرکتهای بازرگانی 

از آنجائیکه بعضی وقتها ، اتفاق می افتد که تخفیفات پیاپی و یا یک تخفیف و یک سود و یا سودهای پیاپی به مورد معامله ای ، اعمال می شود و در رابطه با محاسبه سود و یا زیان ، ممکن است اشتباهاتی صورت پذیرد ، چند نکته ریاضی برای ساده تر شدن کار ، بشرح زیر بیان می گردد :

1-   دو تخفیف متوالی m%  و  n%  معادل تخفیفی است که از رابطه زیر بدست می آید :

K={m + n – [(m x n)/100]}

 

2-     دو سود متوالی m%  و  n%  معادل سودی است که از رابطه زیر بدست می آید :

K={m + n + [(m x n)/100]}

 

3-     یک تخفیف n%  و یک سود  m%  معادل سود یا زیانی است که از رابطه زیر بدست می آید :

K={m - n – [(m x n)/100]}

 

4-     اگر از قیمت کالایی n%  کم شده باشد ، برای اینکه آن را به قیمت قبلی بازگردانیم ، باید K%  به آن اضافه کنیم ، که این  K از رابطه زیر بدست می آید :

K=(100 x m)/(100 - m)

 

5-     اگر به قیمت کالاییm%  اضافه شده باشد ، برای اینکه آن را به قیمت قبلی بازگردانیم ، باید K%  از آن کم کنیم ، که این  K از رابطه زیر بدست می آید :

K=(100 x m)/(100 + m)

6-     اگر قیمت کالای A  را در رابطه زیر ضرب کنیم :

[ (100 + m)/(100 - n)] x A

 

در واقع آن کالا را پس از اینکه به مشتریn%  تخفیف داده ایم ، با m%  سود فروخته ایم .

 -------------------------------

چند رابطه ریاضی برای مهندسین دست اندر کار کنترل پروژه

بنام خداوند جان آفرین                   حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد

 

سلام بر همه مهربانان

http://saaidsamiei.blogfa.com/post-161.aspx

چند رابطه ریاضی برای مهندسین دست اندر کار کنترل پروژه

 

از آنجائیکه در برنامه سازی و برنامه ریزی و کنترل پروژه ، مهندسین مربوطه باید مواردی از جمله تخصیص منابع که می تواند شامل نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح و ...... را در برنامه خود لحاظ نمایند که نتیجتاً زمان اجرای هر مورد کاری یا اصطلاحاً task  مشخص شود و در عین حال بتوانند به هنگام اجرای کار تاخیرات و تقدم ها را هرچند یکبار بروز نمایند و این توانایی را داشته باشند که برای هر یک از فعالیتها رهنمود هایی از جمله اضافه نمودن منابع را ارائه و در صورت تائید مدیریت ها ، آن را در برنامه لحاظ و به مدیران اجرایی اعلام نمایند ، لازم است که اطلاعات کافی در مورد مثلاً نیروی انسانی و میزان بازدهی و نقش آفرینی هر یک از آنها ، از جمله ؛ استادکار ، کارگر ماهر و یا کارگر ساده ، داشته باشند ؛ چند رابطه ریاضی که می تواند کار محاسباتی آنها را سرعت بخشد ، بشرح زیر بیان می گردد . شایان ذکر است ، در رابطه های زیر که بصورت مثال برای نیروی انسانی داده شده ، قابل تعمیم به منابع دیگر از جمله ماشین آلات با توجه به قدرت و بازدهی کاری آنها ( راندمان هر دستگاه ) ، نیز می باشد . روابط یا مثالها بشرح زیر بیان می گردد :

 

1-   اگر شخص A  کاری را در X روز و شخص B  همان کار را در  Y  روز انجام دهند ، چنانچه این دو نفر با هم همان کار را انجام دهند ؛ مدت زمان مربوطه از رابطه زیر بدست می آید :

T=(X.Y)/(X+Y)

 

2-   اگر شخص A   و شخص B  کاری را در X روز و شخص B  و C  همان کار را در  Y  روز و شخص A  و C  همان کار را در  Z  روز انجام دهند ، چنانچه این سه نفر با هم ،  همان کار را انجام دهند ؛ مدت زمان مربوطه از رابطه زیر بدست می آید :

T=(2.X.Y.Z)/(X.Y+X.Z+Y.Z)

 

3-   اگر شخص A  کاری را که در X روز انجام می دهد ، بخواهد این کار را به اتفاق شخص B  که m%  از او ورزیده تراست ( کامنت : تفاوت کار نیروی ماهر و ساده ) ، انجام دهد ؛  مدت زمان کل کار مربوطه از رابطه زیر بدست می آید :

T=(100.X)/(200+m)

 

4-   اگر شخص A  کاری را که در X روز انجام می دهد ، بخواهد این کار را به اتفاق شخص B  که n%  از او کندتراست ( کامنت : تفاوت کار نیروی ماهر و ساده ) ، انجام دهد ؛  مدت زمان کل کار مربوطه از رابطه زیر بدست می آید :

T=(100.X)/(200-n)

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 38 بازدید