فرمول نویسی و مدل سازی کاربرگ در اکسل Formula in Worksheet Excel

              بـــرگ ریـــز مــتـره      IF(P21>0;COUNTIF(P$20:P21;">0");T(""))   ردیف      فهرست بها رشته      شــرح  عملیات و جزئیات کار Description     تعداد مشابه NO     ابـــــعـــــاد  Dimension     طول  Length     عرض  Width     ارتفاع Height  وزن Weight     طول ـ سطح ـ حجم ـ وزن   Length-Area-Volume-Weight     IF(AND(J21=0;K21=0;L21=0;M21=0);0;ROUND(IF(J21=0;1;J21)*IF(K21=0;1;K21)*IF(L21=0;1;L21)*IF(M21=0;1;M21);$S$17))       Subtotal  جمع فرعی      IF(P21>0;ROUND(SUM(N$20:N21)-SUM(O$20:O20);2);T(""))  جمع کلTOTAL     شماره ردیف فهرست بها  Item     مــلاحــظات  Remark      39خط در صفحه      INT((ROW(R21)-ROW(R$21)+S$18)/S$18) شماره صفحه     IF($P21>0;IF($F21=T$16;($P21+(1*FEHRESTBAHA!$AO$190));IF($F21=T$17;($P21+(2*FEHRESTBAHA!$AO$190));IF($F21=T$18;($P21+(3*FEHRESTBAHA!$AO$190));0)));0)  کـد  خروجی       IF(AND($P21>0;OR($F21=U$16;$F21=U$17;$F21=U$18));$O21;0) جمع خروجی            IF(AND(BF21=BF20;BD21=BD20);T("");(COUNTIF(BA$17:BA20;">0")+1)) کـد     ROW(BB21)-19  شماره      IF(BD$17=CF$17;CF21;CM21)  فهرست بها رشته     IF(BD21>0;ROUND(IF(BE$17=CG$17;CG21;CN21)*LOOKUP(BD21;FEHRESTBAHA!AJ$6:AJ$185;FEHRESTBAHA!S$6:S$185);LOOKUP(BD21;FEHRESTBAHA!AJ$6:AJ$185;FEHRESTBAHA!R$6:R$185));0)  جمع کل     IF(BF$17=CH$17;CH21;CT21)  شماره ردیف فهرست بها     IF(BG$17=CI$17;CI21;CU21) صفحه      IF(BH$17=CJ$17;CJ21;CV21) کــــد فعالیت قیمت مقطوع            بـــرگ خـلاصــه مــتـره     BA20  شماره     BD20 فهرست بها رشته     شــرح  عملیات     IF(BF20<>BF19;BF20;T(""))  شماره ردیف فهرست بها     BG20  نقل از ریزمتره  صفحه      IF($BH$15=0;BE20;IF(AND($BH$15>0;OR(BH20=0;BH20=$BH$15));BE20;0))  مقدار      IF(BU21<>0;BU21*BT21;BT21)  جمع فرعی      IF(AND(BK21<>BK22;BK22<>"");SUM(BV$20:BV21)-SUM(BW$20:BW20);0) جمع کل     واحـد     مــلاحــظات           INT((ROW(BZ21)-ROW(BZ$21)+CA$18)/CA$18) شماره صفحه     IF($BW21<>0;IF($BM21=CB$16;(LOOKUP(BK22-1;BK$20:BK21;BQ$20:BQ21)+(1*FEHRESTBAHA!
$AO$190));IF($BM21=CB$17;(LOOKUP(BK22-1;BK$20:BK21;BQ$20:BQ21)+(2*FEHRESTBAHA!$AO$190))
;IF($BM21=CB$18;(LOOKUP(BK22-1;BK$20:BK21;BQ$20:BQ21)+(3*FEHRESTBAHA!$AO$190));0)));0) 
    IF(AND($BW21<>0;OR($BM21=CC$16;$BM21=CC$17;$BM21=CC$18));ROUND($BW21*$CC$14;LOOKUP($BM21;FEHRESTBAHA!$AJ$6:$AJ$185;FEHRESTBAHA!$R$6:$R$185));0) جمع  خروجی             پیوست 2 تعیین درصدهای انجام کار     ROUND(DE22*(100-(DD$21+DD$47))/DE$11;3)  درصد از کل کار

/ 0 نظر / 197 بازدید